โครงการยกระดับผู้ประกอบการรายย่อย (MSME Step Up) ปีงบประมาณ 2565
©2022 OSMEP

โครงการยกระดับผู้ประกอบการรายย่อย
MSME Step Up

      จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด 19) ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจทั่วโลก รวมถึงระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยด้วย ผู้ประกอบการได้รับผลกระทบจากมาตรการต่าง ๆ เพื่อป้องกันการระบาดของโรคโควิด 19 การปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินธุรกิจ และการเข้าสู่ระบบของภาครัฐ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูลของผู้ประกอบการ และดำเนินการส่งเสริมผู้ประกอบการได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็ว รวมถึงเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ในยุค NEW NORMAL และ NEXT NORMAL โดยเฉพาะผู้ประกอบการรายย่อยที่ต้องอาศัยเงินหมุนเวียนอย่างต่อเนื่อง

      สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ สสว. ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริมพัฒนาและให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ MSME จึงได้จัดทำโครงการยกระดับผู้ประกอบการรายย่อย (MSME STEP UP) มุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้ประกอบการรายย่อย โดยเฉพาะผู้ประกอบการ OTOP ในกลุ่ม A และ B ให้เข้าสู่ระบบของภาครัฐเพิ่มมากขึ้น อาทิ การจดทะเบียนการค้า / ระบบ DBO Registered /มาตรฐาน อย. เป็นต้น ผ่านการส่งเสริมและยกระดับในด้านต่าง ๆ โดยการให้ความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการประกอบธุรกิจ การเลือกใช้เครื่องมือดิจิทัลในการทำการตลาดยุคดิจิทัล/ การยกระดับมาตรฐานสินค้า / การทำบัญชีที่ถูกต้อง การดำเนินการส่งเสริมและยกระดับการประกอบการดังกล่าว จะทำให้ผู้ประกอบการสามารถดำเนินธุรกิจในยุค NEW NORMAL และ NEXT NORMAL ได้อย่างยั่งยืน อันจะนำไปสู่การสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการ ซึ่งจะเป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศต่อไป

ยกระดับ SME ด้าน Digital Technology และ มาตรฐานสินค้า

ยกระดับ SMEด้านมาตรฐานสินค้า

ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐาน อย. กฎระเบียบ ข้อบังคับ ขั้นตอนการขอมาตรฐาน อย. / การทำฉลากโภชนาการ (Nutrition facts) / การประเมินสถานที่ผลิต และให้คำปรึกษาในการเตรียมยื่นขอมาตรฐาน อย.
ยกระดับ SME ด้าน Digital Technology

สร้างทักษะและประสบการณ์ในการนำเครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีอยู่ในปัจจุบันมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
กลุ่มเป้าหมาย