อยู่ภายใต้ "โครงการยกระดับผู้ประกอบการรายย่อย (MSME Step Up) ปีงบประมาณ 2565"

เกี่ยวกับโครงการ

Untitled-1

       ยกระดับ SMEด้านมาตรฐานสินค้า โดยการให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐาน อย. กฎระเบียบ ข้อบังคับ ขั้นตอนการขอมาตรฐาน อย.  / การทำฉลากโภชนาการ (Nutrition facts) / การประเมินสถานที่ผลิต และให้คำปรึกษาในการเตรียมยื่นขอมาตรฐาน อย.

       ยกระดับ SME ด้าน Digital Technology ให้ความรู้ สร้างทักษะและประสบการณ์ในการนำเครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีอยู่ในปัจจุบันมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการสื่อสาร การปฏิบัติงาน และการทำงานร่วมกัน หรือใช้เพื่อพัฒนากระบวนการทำงาน หรือระบบงานในองค์กรให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้ประกอบการรายย่อย

ผู้ประกอบการรายย่อยที่มีรายได้
ไม่เกิน 1.8 ล้านบาทต่อปี

ผู้ประกอบการ OTOP

ผู้ประกอบการ OTOP กลุ่ม A กลุ่ม B
ตามการแบ่งกลุ่มของ
กรมพัฒนาชุมชนวิสาหกิจชุมชน

วิสาหกิจชุมชน

วิสาหกิจชุมชนที่ขึ้นทะเบียนกับ
กรมส่งเสริมการเกษตร

วัตถุประสงค์

ยกระดับ

เพื่อยกระดับผู้ประกอบการรายย่อยสู่การ Formulization รองรับการประกอบการในยุค Next Normal

ผลักดัน

เพื่อผลักดันผู้ประกอบการรายย่อยให้เข้าสู่ระบบของภาครัฐเพิ่มมากขึ้น
X