อยู่ภายใต้โครงการ "โครงการเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจให้กับผู้ประกอบการรายย่อย กิจกรรมเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital Marketing"

เกี่ยวกับโครงการ

Untitled-1

       ปี 2563 รัฐบาลได้กำหนด 12 นโยบายเร่งด่วนในการพัฒนาประเทศ เพื่อบรรเทาปัญหาและลดผลกระทบกับประชาชนและระบบเศรษฐกิจ 2 นโยบายเร่งด่วนที่เกี่ยวข้องกับด้านเศรษฐกิจ คือ นโยบายเร่งด่วนด้านมาตรการเศรษฐกิจเพื่อรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก โดยส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ ทั้งในส่วนหลักของเมืองหลัก เมืองรอง และการท่องเที่ยวชุมชนเพื่อการกระจายรายได้ในรูปแบบเศรษฐกิจแบ่งบัน เพื่อสร้างรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศในช่วงที่มีข้อจำกัดด้านการส่งออกและส่งเสริมผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม และนโยบายเร่งด่วนด้านการวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต โดยการพัฒนาทักษะของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมและขุมชน ในการเข้าถึงตลาดในประเทศและตลาดโลกผ่านแพลฟอร์มพาณิชย์อิเลกทรอนิกส์ การสร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะทั้งในส่วนผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม เกษตรกร รวมถึงผู้ประกอบการยุคใหม่ พร้อมทั้งส่งเสริมการใช้ปัญหาปราะดิษฐ์เพื่อเป็นฐานในการขับเคลื่อนประเทศด้วยปัญญาประดิษฐ์ในอนาคต

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการได้จัดทำโครงการเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจให้กับผู้ประกอบกาดดรวิสาหกิจรายย่อย โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital Marketing เป็นการสร้างช่องทางจำหน่ายสินค้าในตลาดอิเล็กทรอนิกส์ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการ ด้วยการนำหลักการ Digital Marketing มาปรับใช้ให้ตรงกับศักยภาพของผู้ประกอบการ และศักยภาพของสินค้า ให้ความรู้เกี่ยวกับ Digital Marketing และการให้คำปรึกษาในการเลือกใช้เครื่องมือต่างๆ ที่เหมาะสมกับสินค้า รวมถึง การวางแผนกลยุทธ์ด้วย Digital Marketing ให้กับผู้ประกอบการ

วัตถุประสงค์

ส่งเสริม

เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการมีช่องทางการตลาดออนไลน์เพิ่มมากขึ้น

เพิ่มขีดความสามารถ

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านธุรกิจออนไลน์ให้กับผู้ประกอบการ

สร้างรายได้

เพื่อสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการเพิ่มมากขึ้น
X