โครงการยกระดับผู้ประกอบการรายย่อย (MSME Step Up) ปีงบประมาณ 2565
©2022 OSMEP

หลักเกณฑ์การคัดเลือก
ผู้ประกอบการ
เข้าร่วมโครงการฯ

โครงการยกระดับผู้ประกอบการรายย่อย (MSME Step Up) ปีงบประมาณ 2565

หลักเกณฑ์การคัดเลือก

กิจกรรมส่งเสริมการประกอบการ
เพื่อเข้าสู่ระบบภาครัฐ ด้านมาตรฐาน อย.

 • พิจารณาผู้ประกอบการที่มีความพร้อมทั้งทางด้านผลิตภัณฑ์และสถานที่
  และเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ที่ยังไม่เคยขอขึ้นทะเบียน อย.

หลักเกณฑ์การคัดเลือก

กิจกรรมส่งเสริมการประกอบการ
เพื่อเข้าสู่ระบบภาครัฐ ด้าน Digital Technology

1. เป็นผู้ประกอบการตามกลุ่มเป้าหมายของโครงการ

 • เป็นผู้ประกอบการรายย่อยรายได้ต่อปีไม่เกิน 1.8 ล้านบาท
  (แนบหลักฐานประกอบตอนสมัครฯ)
 • เป็นกลุ่มผู้ประกอบการ OTOP กลุ่ม A หรือ กลุ่ม B
  (ตามการแบ่งกลุ่ม Quadrant ของ กรมพัฒนาชุมชน)
 • เป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร
  (แนบหลักฐานการรับรองตนเองประกอบการสมัครฯ)

2. มีสินค้าหรือบริการที่จำหน่าย/บริการอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา

3. เป็นผู้ประกอบการที่มีการขายสินค้าอยู่บนแพลตฟอร์มออนไลน์ หรือมีช่องทางออนไลน์ในการสื่อสาร หรือ ประชาสัมพันธ์ไปยังลูกค้าเป้าหมาย

 • Facebook Page
 • Line OA
 • E-Marketplace
 • Website
 • ฯaฯ

4. มีความพร้อมด้านเครื่องมือ หรืออุปกรณ์เบื้องต้น เช่น Smartphone, Laptop Computer มีการเช่าใช้บริการสัญญานอินเตอร์เน็ต

5. มีความสนใจในการนำทคโนโลยีดิอิทัลมาใช้ในการประกอบการ และมีศักยภาพในการพัฒนาธุรกิจให้ยั่งยืนต่อไปได้

หลักเกณฑ์การคัดเลือก

กิจกรรมสร้างประสบการณ์ในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการประกอบการ

1. สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอดระยะเวลาโครงการ และมีความตั้งใจโดยพิจารณาจากการมอบหมายงาน และคุณภาพของงานฯ ในระหว่างการเข้าร่วมกิอกรรม

2. มีสินค้าหรือบริการที่จำหน่าย/บริการอย่างต่อเนื่อง และมีศักยภาพในการพัฒนาธุรกิจให้ยั่งยืนได้ในอนาคต

3. กิจการมีศักยภาพในการลงทุนในเครื่องมือหรือเทคโนโลยีดีจิทัลมาใช้ในการประกอบการ

4. กิจการมีความพร้อมด้านบุคลากรที่มีทักษะเบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเบื้องต้น