Brook Preloader
อยู่ภายใต้โครงการ "ส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SME"

เกี่ยวกับโครงการ

Untitled-1

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ในฐานะที่เป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมสนับสนุน และให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็คทรอนิกส์สำหรับ SMEs ขึ้นเพื่อสนับสนุนส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs ให้สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้สะดวก สร้างยอดขายให้ผู้ประกอบการ โดยเข้าไปช่วยเตรียมความพร้อมในการนำสินค้าเข้าสู่ตลาดออนไลน์ ให้ความรู้และคำปรึกษา แนะนำในการทำธุรกิจบนตลาดออนไลน์ การจัดกิจกรรมสนับสนุนการขายในตลาดออนไลน์ เช่น การส่งเสริมการขาย การชำระเงิน การส่งสินค้าให้ถึงมือลูกค้าอย่างเป็นระบบเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจอย่างเป็นระบบ และยกระดับผู้ประกอบการให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ / กิจกรรมเสริมศักยภาพ

ส่งเสริม

ส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ SME ให้มีช่องทาง ทางการตลาดมากยิ่งขึ้น

สนับสนุน

สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการตลาดออนไลน์ แก่ผู้ประกอบการให้ศักยภาพการแข่งขันมากยิ่งขึ้น

พัฒนา

พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการตลาดออนไลน์สำหรับ SME ให้เป็นช่องทางการตลาดที่ยั่งยืน

เตรียมความพร้อมผลิตภัณฑ์

  • ถ่ายภาพสินค้า
  • จัดทำข้อมูลผลิตภัณฑ์
  • ปรับปรุงรายละเอียดผลิตภัณฑ์

ให้ความรู้

  • หลักสูตร Digital Marketing ผ่านช่องทางออนไลน์
  • อบรมเปิดร้านค้าออนไลน์ เทคนิคถ่ายภาพ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • อบรมเชิงลึกหลักสูตร 2 วันด้าน Digital Marketing หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง 

เพิ่มโอกาศและช่องทางการตลาด

  • นำสินค้าขึ้นขายบนตลาดออนไลน์
  • เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขาย
  • ให้คำปรึกษาและเตรียมความพร้อมสู่ตลาดออนไลน์สากล
X