โครงการยกระดับผู้ประกอบการรายย่อย (MSME Step Up) ปีงบประมาณ 2565
©2022 OSMEP

พื้นที่และหน่วยงานที่รับผิดชอบ

กิจกรรมยกระดับ SME ด้านมาตรฐานสินค้า
Artboard 5

สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม

รับผิดชอบพื้นที่ทั่วประเทศ
หมายเลขโทรศัพท์ :
คุณธีวุฒิ บัวแย้ม : 095-798-7749
คุณจุรีรัตน์ ปาคำสี 082-636-2651
กิจกรรมยกระดับ SME ด้าน
Digital Technology
Artboard 2

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

พื้นที่รับผิดชอบ
ภาคเหนือ
หมายเลขโทรศัพท์ : 086-800-4463
Artboard 1

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

พื้นที่รับผิดชอบ
ภาคกลาง ภาคตะวันออก และกรุงเทพมหานคร
หมายเลขโทรศัพท์ : 090-916-2227, 097-278-8879
Artboard 3

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

พื้นที่รับผิดชอบ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
หมายเลขโทรศัพท์ : 092-446-1103
Artboard 4

สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย

พื้นที่รับผิดชอบ
ภาคตะวันตก และภาคใต้ง
หมายเลขโทรศัพท์ : 080-236-4915, 081-855-9275