อยู่ภายใต้โครงการ "โครงการเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจให้กับผู้ประกอบการรายย่อย กิจกรรมเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital Marketing"

Saturated Gradient Vibes

About the project

It was just a matter of time before the approach hit the ground running and won over the website design industry. Take a look at the majority of mobile interfaces that are crafted according to the Material design doctrine or recent iOS design standards: all of them boast of gorgeous palettes, combos of deep hues and smooth transitions between shades. (Source: onextrapixel.com)

Share
X