อยู่ภายใต้ "โครงการยกระดับผู้ประกอบการรายย่อย (MSME Step Up) ปีงบประมาณ 2565"
X